Spohr, Louis : Quartette, Vl 1 2 Va Vc, op. 27

Tobias Haslinger an Louis Spohr in Kassel (erschlossen) Wien, Mittwoch 24. Juni 1829 1829062452
Louis Spohr an Tobias Haslinger in Wien Kassel, Mittwoch 5. August 1829 1829080522