Schmitt, Aloys : Konzerte, Kl Orch, fis-moll

Aloys Schmitt an Louis Spohr in Kassel Frankfurt am Main, Donnerstag 12. Juli 1849 1849071245
Aloys Schmitt an Louis Spohr in Kassel Frankfurt am Main, Sonntag 12. August 1849 1849081245