Meysenbug, Carl Rivalier von

Louis Spohr an Karl Feige in Kassel Kassel, Montag 26. Februar 1827 1827022613
Louis Spohr an Wilhelm Speyer in Offenbach Kassel, Montag 29. Oktober 1827 1827102902