Whittle, James

Edward Taylor an Louis Spohr in Kassel London, Mittwoch 1. Oktober 1845 1845100134
Edward Taylor an Louis Spohr in Kassel London, Sonnabend 30. Januar 1847 1847013034
Louis Spohr an Edward Taylor in London Dover, Donnerstag 22. Juli 1852 1852072204